L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut d’Educació Secundària “Menéndez y Pelayo, de forma abreujada AMPA Menéndez y Pelayo (NIF: G59122085) és una entitat sense ànim de lucre que agrupa les mares i els pares i els representants legals dels alumnes matriculats al centre.

Junta de l’AMPA

Els càrrecs es renoven com a màxim cada tres anys:

  • Presidenta: Sílvia Puntes [des de juny 2018]
  • Vicepresident/a: Vacant
  • Tresorera: Mireia Grau [des de febrer 2018]
  • Secretari/a: Vacant
  • Sotstresorer: David Craven [des de febrer 2018]

Definició i funcions de la Junta segons la FaPaC

Representants de les famílies al Consell Escolar

 • Els càrrecs del Consell Escolar es renoven com a màxim cada quatre anys, convocant-se eleccions cada dos anys:
  • Clara López [des de desembre 2018]
  • Diana Pujol [des de desembre 2018]
  • Llum Petit [des de desembre 2016]
  • Sílvia Puntés [representant de l’AMPA]
 • El Consell Escolar de l’IES Menéndez y Pelayo el formen:
  • Director (membre de dret)
  • Cap d’ Estudis diürn (membre de dret)
  • Secretari (amb veu i sense vot)
  • 5 representants del professorat (membres electes)
  • 3 representants de pares i mares (membres electes)
  • 1 representant de l’ AMPA (membre de dret)
  • 3 representants de l’alumnat (membres electes)
  • 1 representant del personal d’administració i serveis (membre electe)
  • 1 representant de l´Ajuntament (membre de dret, alguns cops una mare o pare del Centre)
 • Comissions del Consell Escolar, formades per un representant de cada sector (Direcció, professorat, PAS, famílies i alumnat):
  • Comissió permanent
  • Comissió econòmica
  • Comissió de mediació

Contacteu amb les representants de les famílies al Consell Escolar a través dels delegats i les delegades o la Junta.

Funcions i orientacions del Consell Escolar segons el Consorci d’Educació de Barcelona.

L’AMPA en 5 minuts!

Amb la feina de les Comissions, els delegats i les delegades de grup-classe, i uns quants voluntaris més, i ens trobem tots els socis i sòcies un cop al mes a la biblioteca del centre, t’hi apuntes?

Història

El nostre origen conegut el trobem el juny de 1956 i tenim registre dels primers estatuts del setembre de 1967.