Context

L’institut organitza sortides culturals, esportives, lúdiques i formatives.
L’institut organitza Viatges i Intercanvis a l’estranger, lingüístics i de fi d’etapa.

Què fa la Comissió?

Dóna suport a l’institut per a què totes les activitats es puguin realitzar, vetllant perquè cap alumne quedi fora de les activitats per motius econòmics
Fa d’enllaç entre les famílies i els docents/coordinadors per resoldre dubtes
Vehicula propostes de les famílies i alumnes
Avalua els resultats mitjançant enquestes de satisfacció a l’alumnat i famílies