Continguts educatius transversals

Sessions i tallers en horari lectiu de tutoria

  • 1 hora per a cada curs i grup.
  • Organitzat amb Coordinadora pedagògica de Centre.
Àmbits temàtics:

  • Competències comunicacionals i oratòria.
  • Primers auxilis i educació sexual.
  • Usabilitat en les tecnologies d’Internet.
  • Tècniques d’estudi i motivació.
  • Educació emocional.
  • Funcionament de les eleccions.

 

Què fa la Comissió?

Recull les inquietuds i necessitats educatives de la Comunitat Educativa (professors, alumnes i famílies) i valora cóm donar-hi resposta.
Cerca professionals de l’àmbit demandat.
Reunions periòdiques amb els coordinadors de cada cicle i amb la mateixa Junta de l’AMPA,. Es valora i decideix quines activitats són les més adients per donar resposta a les necessitats detectades.
Realitza l’avaluació de resultats mitjançant enquestes de satisfacció a l’alumnat.