1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
 2. MARC NORMATIU
 3. DADES LEGALS
 4. DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
 5. AJUTS I SUBVENCIONS
 6. GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 7. PARTICIPACIÓ I AVALUACIÓ

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

1 Assemblea cada curs. Actes

 

 • Assemblea general extraordinària
1 Assemblea alguns cursos. Actes

 

 • Convocatòries de Reunions Generals Ordinàries (també anomenades Juntes obertes)

Les convocatòries que falten es van fer per correu. Aquestes, juntament amb les Actes anteriors a juny de 2018, estan en paper.

Curs 2019-2020
Curs 2018-2019
Curs 2014-2018
Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

 

 • Organització dels expedients i temps que es mantenen arxivats
  • Fulls d’inscripció: es destrueixen en iniciar-se el curs següent.
  • Base de dades master_ampamyp: Les dades personals s’esborren quan els esmentats deixen de ser socis o alumnes del centre. Inclou els següents fitxers relacionats entre si amb una clau comuna:
   • Famílies (Nom i cognoms mare i/o pare, Correu electrònic. Extrets dels fulls d’inscripció i els correus rebuts per l’AMPA)
   • Llibre de comptes (data d’ingrés, remitent, quantitat, epígraf)
   • Llistat alumnes (Nom i cognoms de l’alumne, curs i grup)
  • Documentació econòmica: Es conserva permanentment
  • Actes d’assemblees: Es conserva des de 19/06/1969
  • Altra documentació:
   • Documents AMPA. Correspondència
   • Normativa institut. Estatuts AMPA (antics i actuals)
   • Dades avaluacions. Pla d’Acció Tutorial
   • Peticions de subvencions i justificacions
   • Correspondència diversa
   • Documentació taquilles
   • Revistes i fulletons sobre educació
   • CD-ROM diversos
   • Documentació històrica: Actes (1969-1978, 1978-1981, 1981-1984, 1984-2000, 2000-present), registre de socis (1955-1978), libro de caja (1956-1978), fullets diversos (buidat premsa, Club Menéndez y Pelayo, convocatòries d’activitats, carnets, fotografies)

 

MARC NORMATIU

 • Legislació general (estatal, autonòmica, específica i complementària)
 • Estatuts de l’Associació: 1969 – 2/04/19845/02/19902012 [aprovats però no registrats] – /02/2019
 • Codi Ètic: A desenvolupar
 • Pla de Participació: A desenvolupar
 • Reglament de Règim Intern: A desenvolupar

 

DADES LEGALS

 • NIF G59122085
 • Inscrita a Barcelona al Registre d’Entitats. Departament de Justícia: secció 1a, número 1010, Data d’inscripció al registre 27/09/1967 [04660721 1010  E1]
 • Fundada el 12 de juny de 1956, sent president de la Junta José Silván
 • Exempció d’IVA
 • Organigrama
 • Registre de Junta Directiva
 • Acta de constitució

 

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

 • Pla anual d’activitats: voluntaris, beneficiaris, indicadors, previsió pressupostària
 • Comptes anuals
Balanç i compte de resultats (Liquidació)

 

 • Inventari del patrimoni
  • 2 portàtils Acer B118M amb Windows 10 Education i MS Office
  • 1 impressora-escàner-copiadora HP PSC 1315
  • 36 blocs de 15 taquilles cada un + 1 bloc de 6 taquilles grans
  • Panys de recanvi
  • 1 rebladora
  • 2 armaris
  • 2 taules de despatx
  • 2 cadires

 

AJUTS I SUBVENCIONS

 • Relació d’ajuts i subvencions: import i objecte
Entitat Dates Import
Ajuntament de Barcelona Ajuts del Compromís de Barcelona pel Clima 2018 14.880,00 €
Ajuntament de Barcelona
 1. Dinamització d’activitats dirigides a les famílies (pares, mares, tutors i germans) i als alumnes.
 2. Donar suport i potenciar l’espai de biblioteca escolar.
 3. Millora de la qualitat educativa del centre
 • 2017-2018
 • 2016-2017
 • 2015-2016
 • 2014-2015
 • 2013-2014
 

 

 

 

 

 • 1.800,00 €
 • 1.800,00 €
 • 1.800,00 €
 • 1.800,00 €
 • 1.800,00 €
Fundació Jaume Bofill 3r Premi Hack the School 2.000,00 €
Iddink Aportació anual a l’AMPA: percentatge dels imports recaptats a les famílies per llibres

 • 2017-2018
 • 2016-2017
 • 2015-2016
 • 2014-2015
 

 

 • 2.698,98 €
 • 2.988,23 €
 • 2.441,06 €
 • 1.408,13 €
Flytech 1 portàtil de regal per 60 unitats venudes a les famílies

 • 2016-2017
 • 2015-2016
 

 • portàtil Acer B118M
 • portàtil Acer B118M

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • Aportacions de l’AMPA al Centre en espècie
Proveïdor Aportació Dates Valor
Projector de l’aula singular 2020
Iddink Càmera de vídeo pels tallers d’Oratòria 2019
VERVEINE SL. Estructura metàl·lica Jardí vertical 2019 22.506,00 €
Jardineres Jardí vertical
Plantes Jardí vertical Sense càrrec
Fundació World Nature i Associació Galanthus Natura Conveni entitats col·laboradores Jardí vertical Agost 2018 225,00 €
Ebanbosch S.L Fusteria Aula Singular Octubre 2018 6.182,62 €
Serrasoluciones S.L. Escumes Coixins Aula Singular Febrer-abril 2018 601,18 €
Material Didàctic Filosofia 3/18 21/2/2016 590,00 €
Lots de llibres per la biblioteca
Flytech Portàtils anteriors a 2015

 

 • Contractes i acords vigents
Entitat/Persona Tipus de contracte Dates Import
IES Menéndez y Pelayo Cessió d’un espai i serveis (llum i calefacció) Permanent Sense càrrec
CaixaBank. Oficina 3017 Plaça Molina, 1, 08006 Barcelona Compte corrent obert el 27/02/2007 256,56 €
CaixaBank. Oficina 3017 Plaça Molina, 1, 08006 Barcelona Targeta moneder Octubre 2018
Assessoria GESTPLAN Serveis fiscal i laboral Setembre de 2016 550,55 €
Carlos Ortiz, bibliotecari Contracte fix discontinu de 22 hores setmanals Des de 1/09/2009 13.874,36 €
Personal de neteja del Centre Encàrrec neteja taquilles 1 cop l’any al juliol o inicis de setembre 90,00 €
ESS Comunicació Esther Sardans Tallers oratòria 1.400,00 €
EuroCopias 2000 Compra i estampació samarretes esport de 1r ESO. Anual 816,39 €
POLYPAL (abans PERMAR) Compra i instal·lació de taquilles i panys de combinació. Discrecional (acumulat 2013-2018) 30.182,27 €
Taquillas SIM Panys de combinació 2018 780,45 €
FAPAC (Federació de Pares d’Alumnes de Catalunya) Federats Anual 370,00 €
Iddink Contracte Quadriennal (2013, 2017, 2021…) Sense càrrec
Flytech Acord: 1 portàtil de regal si es superen les 60 unitats venudes a famílies del Centre 1 cop l’any al maig Sense càrrec

 

 • Contractes i acords tancats
Entitat/Persona Tipus de contracte Dates Import
Fundació Jaume Bofill Projecte Hack the School 2018 Sense càrrec
Núria Bru Tallers RCP-Primers Auxilis 950,00 €
Carles Ventura Tallers “Assoleix els teus objectius” i “Les 6 C per treure’t el Batx i la Sele” 2017-2018 2016-2017 650,00 €

400,00 €

SEER Tallers educació emocional 2017-2018 2016-2017 2015-2016 1.220,00 € 2.520,00 € 1.400,00 €
Neus Ferrer Formació en mediació 2014-2015 2013-2014 680,40 €

420,00 €

PassaportDigital Tallers sobre l’ús crític de les noves tecnologies 2017-2018 2.992,00 €
EuroCopias 2000 Samarretes Grup Caminades AMPA 21/2/2016 397,49 €
G.L. SPORTS Compra i estampació samarretes esport de 1r ESO. Fins 2016 983,63 €
Martín Bulto Nub Serveis laboral Fins 2016 1.015,96 €
Bethebestyou S.L. Jornada Talents Novembre 2015 847,00 €
Taquicel Lloguer 232 taquilles Curs 2011-2012 10.232,32 €
Caixa d’Enginyers Oficina Via Augusta, 125 08006 Barcelona Compte corrent Fins 2007
Bibliotecària Contracte laboral Fins 2009

 

PARTICIPACIÓ I AVALUACIÓ

 • Enquestes d’opinió als usuaris i beneficiaris de l’AMPA sobre el Centre:
  • Consulta sobre participació
  • Enquesta de valoració del Centre 2017, 2018
  • Estudi sobre reunions tutors/delegades i delegats, novembre 2017
  • Enquesta de valoració de la plataforma Virtus360, març 2017
  • Enquesta sobre el servei de menjador gener 2017
  • Estudi de l’ús de Moodle al Centre per curs i assignatura, maig 2016
  • Enquesta sobre les eleccions al Consell Escolar de Centre 2016
  • Enquesta sobre el servei de menjador febrer 2011
 • Avaluació de les activitats de l’AMPA
  • Enquesta d’usos de la biblioteca, Juny 2018
  • Enquesta de satisfacció a l’alumnat d’ESO sobre els tallers promoguts per l’AMPA, Juny 2018
  • Enquesta clima de treball a l’AMPA 2017, 2018
 • Activitats de participació
  • Canvas: expectatives o necessitats que l’AMPA pot cobrir segons els assistents a la Junta oberta del 19/09/2017
  • Hack the School: projecte i creació de l’Aula singular en diverses sessions al llarg del curs 2016-2017
  • Procés d’elaboració i de redacció dels estatuts del 2008 (no registrats)