Tag Archives: Organització i funcionament

Reunió General ordinària AMPA (11/01/2018)

Estàndard

DATA:  Dimarts 11/01/2018
HORA:  19.00 h
HORA DE FINALITZACIÓ: 20:30 h
LLOC: Biblioteca IES
CONVOCATS: Socis (amb veu i vot), no socis (amb veu)

ORDRE DEL DIA

 1. Vicepresident/a i Tresorer/a de l’AMPA: funcions i responsabilitats Inici de presentació de candidatures per l’elecció a la vicepresidència i la tresoreria de l’AMPA en la pròxima Assemblea General Extraordinària del 8 de febr
 2. Proposta de projectes a presentar a la convocatòria de subvencions 2018 de l’Ajuntament
 3. Torn de paraula

_____________________________________

La FaPaC indica que les persones que formen part de la Junta d’una associació tenen les següents obligacions:
1. Assistir a les reunions.
2 Informar-se sobre el funcionament de l’associació.
3 Participar en les deliberacions.
4 Participar en l’adopció dels acords.
5 Complir amb els deures comptables de l’associació.
6 Custodiar els llibres i tenir-los actualitzats.
7 Guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’entitat, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.

Les funcions del vice-president són:
– Responsable de l’impuls, la coordinació i avaluació de les comissions i representants dels grups-classe.
– El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o el vocal
de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Les funcions del tresorer són:
– Custodiar els recursos de l’associació, els registres comptables (ingressos i despeses) i els justificants de pagament.
– Elaborar els pressupostos, balanços, inventaris i la liquidació de comptes per la seva aprovació.
– Recaptar les quotes.
– Portar un llibre de caixa i el llibre d’inventari.
– Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president.
– Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

Anuncis

Assemblea general ordinària – 12 de desembre

Estàndard

Us convidem a totes les famílies a participar a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA d’enguany que tindrà lloc el pròxim 12 de desembre a les 18:30 h en primera convocatòria i a les 19:00 h, en segona, a la Biblioteca de l’Institut.

Ordre del dia:

1. Benvinguda.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea General Extraordinària del 13/02/2017.
3. Valoració activitat AMPA 2016-17.
4. Liquidació i aprovació, si escau, del balanç i compte de resultats 2016-17.
5. Presentació dels pressupostos 2017-18.
6. Principals objectius 2017-18.
Junta, Comissions i Delegades/ts.
7. Torn obert de paraules.
8. Copa de cava i comiat.

Recordeu que podeu delegat el vostre vot omplint el document adjunt i entregant-lo a la persona de la vostra confiança.

Reunió General ordinària AMPA (31/10/2017)

Estàndard

DATA:  Dimarts 31/10/2017
HORA:  19.00 h
HORA DE FINALITZACIÓ: 21:00 h
LLOC: Biblioteca IES
CONVOCATS: Socis (amb veu i vot), no socis (amb veu)

ORDRE DEL DIA

 1. Benvinguda
 2. AMPA, donem resposta a necessitats i expectatives II*
 3. Torn de paraula

____________________

* Activitats i recursos que poden donar resposta a les expectatives i necessitats expressades a la reunió de setembre.

Delegades i delegats en la història de l’AMPA

Estàndard

La Comisión de Cursos englobava els delegats de cada curs i secció. Cada any eren nomenats entre les mares i els pares fins a cobrir tots els grups: preparatòria, primer a sisè, sisè nocturn i PREU. Seccions A, B i C en tots excepte en 5è i 6è que només hi havia A i B.
El seu paper era elemental per fer un rigorós seguiment de cada curs i poder atendre les necessitats i els canvis que s’hi donaven. Tots assistien a les Juntas Rectoras de l’APA, que tenien lloc un cop al mes al llarg del curs i mantenien informats als assistents de l’evolució acadèmica general amb detall.
Als antics llibres d’Actes trobem alguns exemples de la seva actuació, com són les reunions consecutives de cada curs entre delegats i tutors de secció:

Se acuerda celebrar las reuniones correspodientes a los cursos 6º y Preuniversitario el próximo mes de febrero. En el mes de marzo tendrán lugar las correspondientes a los cursos 1º y 5º y en el próximo mes de abril las secciones de los cursos 2º y 3º
[acta 14/01/1970, p. 9 bis]

I també el seguiment que feien dels resultats acadèmics, així com la col·laboració amb el professorat per trobar solucions conjuntes quan calia:

… da cuenta de la poca asistencia a la reunión correspondiente al curso 3º, que denotó por parte de los asistentes su preocupación ante las notas muy bajas conseguidas por la mayoría de los alumnos, y la satisfacción manifiesta por la veracidad de los informes tanto de los señores profesores encargados de las distintas secciones como por los más abiertos por el Sr. Director, D. Florencio Caballero para procurar una preocupación de los alumnos deficientes. Se acordó escribir a los señores padres que no asistieron a la reunión para recabar su presencia en el común quehacer en pro de la educación integral de nuestros alumnos.
[acta 15/12/1971, p. 28]

Cinc dècades després, els Estatuts de l’AMPA, a l’Article 24, segueixen recollint aquelles mateixes funcions pels delegats dels grups-classe:

a. Garantir la comunicació entre la Junta Directiva de l’AMPA i les famílies i viceversa.
b. Dinamitzar la comunicació entre el centre educatiu i les famílies
c. Assistir a les reunions plenàries que convoca mensualment la Junta Directiva de l’AMPA.

Acta de la reunió ordinària (19/09/2017)

Estàndard

Junta oberta 19/09/2017
Horari: 19:00-21:00
34 assistents

Temes tractats:

Benvinguda per part del president

El president dóna la benvinguda als assistents, especialment a aquells que venen per primer cop i que comencen el seu camí a l’institut i a l’AMPA. Després passa a presentar els membres de la junta, detalla les particularitats de les AMPA de secundària on els pares passem a un segon pla al mateix temps que els alumnes prenen protagonisme i demana participació als presents bé sigui integrant-se en les comissions, assumint el paper de delegats de les classes dels seus fills o col·laborant amb les tasques de l’AMPA de manera puntual quan es demanin perfils concrets per a feines puntuals. A petició d’alguns assistents es fa un repàs a les comissions més destacades que són:

 • Difusió. Es comenta que està en stand-by per manca de personal
 • Menjador. Se’n detalla la tasca
 • Biblioteca. Parada, però s’ha de reactivar.
 • Suport educatiu. La més activa. S’explica els tallers de SEER, oratòria i reanimació cardiovascular.
 • Llibres. Es comenta la intenció d’arribar a una socialització real dels llibres
 • TIC. Adquisició de portàtils i temes relacionats amb la tecnologia com la cessió i ús de dades personals dels associats i els alumnes.
 • Taquilles. La que més feina dóna i la més desagradable. Gestió, repartiment, neteja, buidat, canvis de codis, etc…

AMPA, donem resposta a necessitats i expectatives

Es realitza un procés de participació en el qual el president demana als assistents que anotin expectatives o necessitats que l’AMPA pot cobrir. Passats uns minuts es recullen les propostes i s’agrupen en temàtiques. El resultat dóna:

 • Demandes de formació encaminades als alumnes, famílies i, fins i tot professorat. Les propostes van des de suport psicopedagògic als alumes fins a classes complementàries per pares o suport a la formació del professorat.
 • Relacions entre famílies. Es demana augmentar els espais de relació entre famílies a través de trobades o espais de convivència.
 • Comunicació. Un nombre important de demandes són relatives a la millora dels canals de comunicació entre l’AMPA i els seus associats o entre els diferents actors de la comunitat educativa.
 • AMPA com a mediador. Tant amb el professorat com amb l’administració o els alumnes si és el cas.
 • Millora del model educatiu. Es demana un paper actiu de l’AMPA en la millora del model educatiu bé sigui millorant l’estada dels alumnes al centre o acompanyant els professors en els canvis de model educatiu que es proposin. En aquest àmbit o en l’anterior apareix una proposta d’impuls a l’escola pública en general.
 • Gestió de l’AMPA. 3 propostes incideixen en la millora de la gestió del dia a dia de l’AMPA incloent la proposta de contractar un administratiu/va per a realitzar les tasques d’aquesta naturalesa a l’entitat.
 • Activitats extraescolars impulsades des de l’AMPA
 • Menjador. Hi ha 3 propostes de seguiment i millora del menjador.
 • Propostes no englobades en cap àmbit. Aquí agrupem 3 propostes que sembla que no caben en cap dels grups anteriors que són:
  • Viatge de final de curs
  • Donar alternatives per ubicar els alumnes en dies festius per ells i laborables pels pares i mares.
  • Impulsar i acabar el projecte de jardí vertical a la paret del gimnàs iniciat el curs passat.

Al final, es comenta que en la pròxima reunió es mirarà de detallar un pla de treball per a cada proposta i es demana que qui vulgui participar en la confecció que s’adreci a la junta per e-mail i que des de la junta es mirarà de posar en contacte als interessats per tal de poder posar en marxa grups de treball.

Informacions vàries

S’aprofita la reunió per informar sobre:

 • Taller d’educació emocional realitzat per SEER. Es farà el 4 d’octubre a les 18:30 a la biblioteca.
 • 26a caminada de l’AMPA. Es farà a Collserola i, probablement, el 15 d’octubre.
 • Des de la comissió de Hack the School es presenten les propostes de color del terra de l’aula i es demana que es votin entre les quatre propostes. Els resultats es portaran a la comissió mixta amb alumnes i professorat que lidera el projecte. Es vota amb els següents resultats:
  • Verd: 10 vots
  • Taronja: 10 vots
  • Beige: 8 vots
  • Gris: 3 vots
 • Es demana votar la data de la reunió següent entre els diferents dies de la setmana del 2 al 6 d’octubre. A la votació guanya el dimarts dia 3 d’octubre amb 13 vots favorables enfront de 1 pel dilluns 2; 5 pel dijous 5 i 2 pel dimecres 11.